ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼

ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼

Monthly Punjabi Magazine
Smt. Pushpinder Kaur

Chief Editor

ਸਮੂਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ

ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ-ਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। …

नलपत रिगाी टे घप्टত दिलैत री धुलिम हेले ेठ वतठ हाले 02 दिशवडीश कै धे डण्तउडी वतीमी मभेड विददिउात वतवे वण्मल बीडी देॅडी मढला।

नलपत रिगाी टे घप्टত दिलैत री धुलिम हेले ेठ वतठ हाले 02

दिशवडीश कै धे डण्तउडी वतीमी मभेड विददिउात वतवे वण्मल बीडी देॅडी मढला।

 

इा. शवुत ताधड, शटी.थी. भेम, भरपैठा मीकीत थुিভिम वधउ

नलपत रियडी, नी े रिक्षा रितरेम्तं भहुमात, भडे भठुमता भडे र उमवतां धिलाढ

उलट्टी ताषी दिप्षेम्त भुवंभ उठिउ मीभडी नमतुथ वैत घ्षठ शग्ट्टी. थी.शेम, थुलि वधउठ,

ट्टिंलडैमटीठोप्रल, नलपत टिगडी भडे सी मतदतती मिंध, थी.धी. झम उिध थुलिम वधउाल मघ

उहीनत दिलैব ी री भরादट्टी गेठ वह हिलेत से टिमयैवटत मधरेद मिंथ भध भहमत घाह

दिलत री टीH हे हासीभ व्षेर वतठ हाे 02 महैचतां हु िद्िात वतवे गHख वीडी हॅँडी

मढलडा वीडी वै।

 

ट्टिम म्घपी येम हू नखाती स्टे ष्टे मी मतदठुतीउ मिंथ, थी.थी. भम,

डथ थलिम वधउप मघ् उहीनत दिलेর ी के रॅमिभा वि टिमयैवटल मथसरेद मिध भध भढमत

घाठा ढिलेব री टीH दॅले तेहुवा धउली प्भ लपल दापी तभ्षठा भभिउमत िल शभउमत रे

घরিস भवर- ठंघत 165 भिडी 16.06.2024 नवाभ 379वी ্ত:.र: घ्षाठा हिलंत रतन

तक्तिमटत वीडा तिश्ा मी निम्त हिंत भुरष्टी धतम, मेध्षष्टिल्ठ भडे इाबमैंट रा भालभ ठैनदा

इता पHवा वे थेठ वे हतत वे ठाष्टे महु। से ष्िम भवरभा टी उदडीम्त इurट्टी रुल वरतरे तेष्टे

े मी.मी.टी.ही दुटेन री भरट ठुल भुवैरभा हिंच उडी उभ डतढ खुती थुत वृप्ल सल

दामी थिह मHH्षार म्हा कुदभविल निला नलपत भडे वत भेंट् थूडत বभ उंर दमी थिंह

वेट घारल ধां घा हुHविख निला नलपठ हु Jमघ् नघ्डा विृद्रउा्त वीउा शडे ष्टिठहां हे

वघना हिंें धेठ वीडा मभ, घे वतत लषटी हतडे Jघिभात डे भेटवमा्टीवल घतभर वीडा

বিা।

 

ने भच्ली थंइनिंद ऐतक ल्टिय ठॉल मभटे স्ट्टी वै नि ल्टिय ऐेहें दिभवडी

ठुम्ष वठ रे शारी Jरु शईे रमे री थुतड़ी लटी ट्टिठ मुूट धेठ रीशभा हातराउां वतरे उर।

उठी उभ छुँठी टे धिलढ धविलां दी रम्ष देउट, चेठीभा भপडे मुट धेठ टे बूल 08 Yबॅरभे

रठन उर। ने ट्टिगां रेपतीभा हू थेम्त भरालउ वतवे ट्टिठठ रा थलिम বिभांह उमल् बतवे वेत

धैदठिड वीडी ना उठी हवै।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *