ਛਮ ਕੋਡ. . ਛੇ ਤਰ ਡੇ ਕੋਡ. ਮਰ ਪੱਡਾ ਡਟ ਕੋਡ ਤੀ ਤ ਖਲ ਹੋ 3. 8 ਪੀ ਕੇ :.. ਐਡਾ ਪਨ. ਕਲ ਤਟ ਕੇ ਡਿ. . ਕ ਸ ਤ ਛਾ ਪ 2 ਪੁਡਾ ਕਰ ੩ ਤਕ ਆਲਟੋ ॥।(-30 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰੀ ॥8-08-58-5202 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

: ਸਵੋਡ. 5. ਛਮ ਕੋਡ. . ਛੇ ਤਰ ਡੇ ਕੋਡ. ਮਰ ਪੱਡਾ ਡਟ ਕੋਡ ਤੀ ਤ ਖਲ ਹੋ 3. 8 ਪੀ ਕੇ :.. ਐਡਾ ਪਨ. ਕਲ ਤਟ ਕੇ ਡਿ. . ਕ ਸ ਤ ਛਾ ਪ 2 ਪੁਡਾ ਕਰ ੩ ਤਕ   ਆਲਟੋ ॥।(-30 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰੀ ॥8-08-58-5202 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ   ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ […]

ਛਮ ਕੋਡ. . ਛੇ ਤਰ ਡੇ ਕੋਡ. ਮਰ ਪੱਡਾ ਡਟ ਕੋਡ ਤੀ ਤ ਖਲ ਹੋ 3. 8 ਪੀ ਕੇ :.. ਐਡਾ ਪਨ. ਕਲ ਤਟ ਕੇ ਡਿ. . ਕ ਸ ਤ ਛਾ ਪ 2 ਪੁਡਾ ਕਰ ੩ ਤਕ ਆਲਟੋ ॥।(-30 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰੀ ॥8-08-58-5202 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ Read More »