ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲ- ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲ- ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ  ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਿਰਚੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ” ਮਿਰਚੀ ਸੁਣ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ” ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ …

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲ- ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ Read More »